1. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń kadry oraz innych upoważnionych osób będących pracownikami Ośrodka Jeździeckiego.

2. Uczestnicy zobowiązani są do wzajemnej pomocy oraz godnego zachowania się w trakcie trwania obozu.

3. Uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin posiłków oraz rozkładu dnia, utrzymywania porządku w pokojach, w miejscach prowadzenia zajęć i innych miejscach pobytu oraz dbania o powierzone mienie.

4. Uczestnikom obozu kategorycznie zabrania się:

  • posiadania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wyrobów tytoniowych

  • samowolnego oddalania się z terenu obozu

  • wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody upoważnionej osoby z kadry

W przypadku naruszenia pkt. 4 uczestnicy obozu wydaleni zostaną dyscyplinarnie z terenu placówki oraz przekazani opiekunom prawnym na koszt opiekunów prawnych.

5. Na terenie Ośrodka zabronione jest używanie otwartego ognia, a w szczególności w pobliżu stajni.

6. Zasady dotyczące jazdy konnej oraz zachowania się przed, w trakcie i po lekcji, są przedłożone w odrębnym dokumencie – Regulaminie Stajni Arat. Uczestnicy obozów zobowiązani są również do zapoznania się z tym Regulaminem i przestrzeganiem jego zapisów

7. Uczestnik obozu ma prawo zrezygnować z udziału w jeździe konnej bez prawa do odjeżdżenia tej jazdy

Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać ukarany, w zależności od wagi przewinienia:

  • upomnieniem wychowawcy,

  • upomnieniem kierownika obozu,

  • ustną naganą,

  • pisemną naganą z powiadomieniem rodziców,

  • wydaleniem z obozu, bez zwrotu kosztów pobytu i przejazdu.

Uczestnik obozu oraz rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia na obóz jeździecki oznacza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptację. Dodatkowo, uczestnicy własnoręcznym podpisem potwierdzają zapoznanie się z regulaminem oraz zobowiązują się do jego przestrzegania.