I. POSTANOWIENIA OGÓLNE / BEZPIECZEŃSTWO

1. Nie przeczytanie regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania.

2. Wykupienie jednej z usług:

  • jazdy konnej

  • zajęć z dziećmi

  • pobytu całodniowego (półkolonia)

  • lub pobytu całodobowego (obozy, weekendy w siodle)
    jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stajni Arat zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i PPOŻ. oraz do stosowania się do uwag instruktorów i pracowników obsługi.

4. Należy zachowywać się spokojnie: nie biegać i nie krzyczeć, nie straszyć i nie płoszyć koni.

5. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania innych źródeł ognia, a także zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie Stajni Arat pod jego wpływem.

 6. Właściciele psów lub osoby za nie odpowiedzialne są zobowiązane do prowadzania ich na smyczy. Psy ostre i agresywne powinny mieć również kaganiec.

7. Osoby niepełnoletnie są pod oficjalną opieką instruktora/prowadzącego zajęcia tylko na czas zajęć. Poza czasem zajęć za dziecko odpowiada rodzic/opiekun prawny.

 

II. ZACHOWANIE PODCZAS JAZDY ORAZ PRZED JAZDĄ I PO JEŹDZIE

1. Należy przyjechać co najmniej 10 minut wcześniej przed godziną planowanej jazdy (nie dotyczy przejażdżek).

2. Przed wejściem do boksu należy konia uprzedzić głosem.

3. W boksie należy zachować ostrożność.

4. Należy zgłaszać każde zmiany skórne (rany, otarcia, itd.), które zauważy się u konia. Pozwoli to zapobiec cierpieniu konia i dalszym urazom.

5. Jeśli jest potrzeba pozostawienia osiodłanego konia w boksie, należy zabezpieczyć wodze.

6. Na komendę wszyscy jeźdźcy wraz z końmi wychodzą na ujeżdżalnię. Nie należy opuszczać boksu samodzielnie (bez pozwolenia instruktora).

7. Należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.

8. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy wyczyścić i odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych

9. Przed wsiadaniem należy sprawdzić popręg.

10. Wsiadanie odbywa się z pomocą schodków, z lewej strony konia. Należy unikać wsiadania z ziemi, gdyż obciąża to kręgosłup konia i powoduje niszczenie sprzętu.

11. Wypadki, urazy zarówno osób jak i koni oraz wszelkie uwagi należy zgłosić do instruktora.

12. Podczas jazdy konnej jeździec obowiązkowo musi posiadać dopasowany kas chroniący głowę. Pozostałe części ubioru i wyglądu również nie mogą spowodować niebezpiecznych sytuacji: rozwiązane sznurowadła, powiewające szaliki, luźno wisząca biżuteria itp., rozwiązane długie włosy, żucie gumy.

12. Podczas jazdy nie wolno mieć przy sobie włączonego telefonu komórkowego.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku samowolnych działań niezgodnych z regulaminem całkowita odpowiedzialność spoczywa na osobie wykonującej takie działania.

2. Rzeczy pozostawione bez opieki i zainteresowania przez minimum
2 miesiące będą wyrzucane lub przekazywane innym jeźdźcom

3. Czas jazdy liczony jest od zaplanowanej godziny jazdy. Jeżeli jeździec się spóźni, jeździ o określoną liczbę minut mniej – płacąc za całość jazdy.

 

Pracownicy Stajni Arat nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.